Індивідуальний графік відвідування

                      Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

                                                                   НАКАЗ

                                                         м. Чорноморськ

  07.09.2017 р.                                                                                             № 164                                                                                                                             

Про   індивідуальний графік

 відвідування  занять учням школи

 

     З метою створення можливостей для навчання учнів, які не можуть відвідувати  заняття з поважних причин (довготривале амбулаторне лікування, підготовка до участі у змаганнях, конкурсах, перебування на спортивних зборах, тренування під час навчального процесу в м. Одеса), з метою зменшення навантаження учнів, надання їм можливості  вибіркового відвідування  занять та самостійного опрацювання  матеріалу навчальних програм з відповідних дисциплін, згідно Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Статуту школи, ,заяв батьків учнів та клопотання установ ,в яких займаються учні школи

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про надання індивідуального графіку відвідування занять учням школи    (Додаток№1)                      

2.У зв’язку з тим ,що ІГВЗ не передбачає додаткових занять вчителя із учнем, крім запланованих за розкладом,  контроль освоєння навчальної програми кожної дисципліни проводити шляхом складання (здачі) окремих тем вчителю, який веде заняття у класі у письмовому вигляді. 
 Обсяг знань та дату контролю визначати учителем для кожної з тем і відображати у робочій навчальній програмі дисципліни, у графіку навчального процесу та розкладі занять ,про що завчасно повідомляти батьків учнів 

3.Установити, що учні, які знаходяться на ІГВЗ, приймають участь у семестрових атестаціях та державній підсумковій атестації на загальних підставах. 

4.В разі звільнення учня від занять на уроках фізкультури, учень зобов’язаний знаходитися на місці проведення занять.

5.Контроль за виконанням наказу покладаю на заступників директора школи з НВР  Усатову Л.І., Лисьонок О.В.(відповідальні за паралелі) та класних керівників класів, де навчаються такі учні.

  6.Заступникам директора школи з НВР   провести із батьками учнів, які знаходяться на ІГВЗ, бесіди щодо відповідальності за здобуття освіти дітьми та відповідальності за збереження життя та здоров’я під час перебування за межами школи у навчальний час.

 

Директор школи                                                            В.Г.Чегаринський                                                                                                               

                                

Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Додаток №1  

Затверджено  наказом по школі  від 07.09.17. №164

 

                            

 ПОЛОЖЕННЯ

про надання індивідуального графіку відвідування  занять учням школи                           

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Індивідуальний графік відвідування занять (ІГВЗ) надається  з метою створення можливостей для навчання учнів, які не можуть відвідувати  заняття з поважних причин. 
1.2. ІГВЗ передбачає можливість вибіркового відвідування занять та самостійного опрацювання учнем до 0,5 частини від загального обсягу матеріалу навчальних програм з відповідних дисциплін. 
1.3. ІГВЗ діє протягом семестру і може бути анульований за заявою батьків учня або у випадках, передбачених даним положенням.
1.4. ІГВЗ не передбачає додаткових занять вчителя із учнем, крім запланованих за розкладом. 
1.5. ІГВЗ надається директором школи  за поданням заступника директора школи з навчально-виховної роботи. 

2.НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ

2.1. Відвідування занять за індивідуальним графіком надається учням школи, які  мають середній бал  2-х останніх семестрів не нижче – 6 балів з відповідного предмету.

ІГВЗ може бути наданий: 
—  матерям для догляду за дитиною віком до 3-х років; 

—  учням, за наявності клопотання стосовно участі та підготовці до спортивних змагань, мистецьких конкурсах, наукових фестивалях, предметних  олімпіадах тощо.

—  в інших випадках, при наданні відповідних документів. 
2.2. Для переходу на ІГВЗ батьки учня подають заяву на ім’я директора школи, де вказують причину переходу на ІГВЗ та надають відповідні документи.

Класний керівник  готує виписку про результати 2-х останніх семестрів та визначає середній бал учня з предметів.

Після видання директором наказу про надання відповідному учневі ІГВЗ заступник директора школи з навчально-виховної роботи  готує і затверджує  індивідуальний графік вивчення дисциплін, передбачених робочим навчальним планом у даному семестрі, копія якого надається класному керівнику та батькам учня для здійснення належного контролю за його виконанням. 
2.3. Заяви про перехід на ІГВЗ  подаються не пізніше одного тижня до організації ІГВЗ. В період, який передує підготовці наказу про надання учневі ІГВЗ, учень зобов’язаний відвідувати заняття згідно з розкладом. 
2.4. Контроль освоєння навчальної програми кожної дисципліни проводиться шляхом складання (здачі) окремих тем вчителю, який веде заняття у класі ,у письмовому вигляді. 
2.5. Обсяг знань та дата контролю визначається учителем для кожної з тем і відображається у робочій навчальній програмі дисципліни, у графіку навчального процесу та розкладі занять. 
2.6. Учень, який знаходиться на ІГВЗ, приймає участь у семестрових атестаціях та державній підсумковій атестації на загальних підставах. 
2.7. Результати атестацій, тематичного та семестрового контролю учителем заносяться в класний журнал
2.8. У випадку невиконання термінів графіку або незадовільних результатів навчання з дисциплін директором школи готується наказ про ліквідацію ІГВЗ учня.