Обсяг домашніх завдань

                         Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

                                                                   Н А К А З

 

31.08.2017 р.                                                                                              № 142                              

 

Про обсяг і характер домашніх

завдань учнів школи

 

 

   З метою збалансування навчального навантаження учнів школи, диференціації та раціональної організації виконання домашніх завдань, сприяння збереженню здоров’я учнів, високого рівня функціонального стану їхнього організму протягом дня, на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

Н А К А З У Ю:

 

 1.  Згідно з державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання навчальних закладів, організації навчально – виховного процесу (ДСАНПН 5,52,008-01) та нормативних документів щодо організації навчально – виховного процесу у перших класах домашнє завдання не задавати.

2.   Установити, що обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували:

у 2-му класі         – 45хвилин;

у 3-му класі         – 1 годину10 хвилин;

у 4-му класі         – 1 годину30 хвилин;

у 5-6 му класі      – 2 години30 хвилин;

у 7-9-му класі      – 3 години;

у 10-11-х класах  – 4 години. 

 

3.  Установити, що основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці, підготовка до засвоєння нового матеріалу, формування у дітей уміння самостійно працювати, розвиток їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.

4.  Визначити правила дотримання вимог до організації виконання домашніх завдань, їх форми, характеру та змісту, враховуючи специфіку предмета та можливості учнів таким чином:

  • розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань;

  • урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів;

  • формування в учнів уміння правильно розподіляти час, встановлювати послідовність  виконання завдань, виділяти головне, використовувати раніше вивчений матеріал;

  • диференціацію домашніх завдань в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей сприйняття, пам’яті, мислення, урізноманітнюючи при цьому їх зміст та характер;

  • при визначенні обсягів домашніх завдань необхідним є врахування темпу і ритму роботи учнів, навантаження їх навчальною роботою цього та наступних днів, стану їх здоров’я;

  • добір завдань для домашньої роботи, інструкції щодо їх використання (повний,стислий,конкретний) продумувати своєчасно і фіксувати в поурочному плані – конспекту уроку;

  • домашнє завдання  може бути задано з інваріантної частини навчального плану, з будь — якого розділу програми, коли його доцільність вмотивована;

  • ознайомлення батьків з основними програмними вимогами до предмету,

переконання їх у тому, що дотримання оптимального режиму виконання домашнього завдання, їхня посильна допомога і контроль за виконанням сприятимуть розв’язанню мети домашньої роботи;

  • мета подачі домашнього завдання може бути на будь – якому етапі уроку;

не допускати подачу домашніх завдань під час, чи після  дзвінків на перерву, після уроків;

форми перевірки домашніх завдань можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-взаємоперевірка тощо;

  • вибір форми контролю встановлює вчитель у залежності від змісту, виду і мети домашніх завдань.

 

5.  Домашні завдання у 2-4 класах не задавати на канікули,  навихідні  та  святкові  дні.

 

6.  Добір завдань  для  домашньої  роботи,  інструктаж  щодо   їхвиконання  (повний,  стислий,  конкретний  тощо)  учитель продумує завчасно і фіксує в поурочному плані — конспекті уроку.

    

7.  З основ  здоров’я  та  фізичної   культури,  трудового навчання,  художньої праці,  мистецтва(музики,  образотворчого мистецтва) домашні завдання,  як правило, не задаються.

 

8.  Перевірку виконання наказу призначити у жовтні, грудні та квітні.

 

9.  Контроль та відповідальність за станом навантаження учнів домашніми завданнями покладаю на заступників директора школи з навчально-виховної роботи ЛисьонокО.В. та Усатову Л.І.

 

 

Директор школи                                                                                      В.Г.Чегаринський

 

 

Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)

 

 

  Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів Головним завданням сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізується через оновлення змісту навчальних програм, інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи. Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння нового матеріалу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо. Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації: —       розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань; —       врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їх пізнавальних можливостей, специфіки кожного навчального предмета, складності матеріалу, характеру завдань та ін.; —       формування загальнонавчальних умінь і навичок (уміння правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати попередньо вивчений матеріал, застосовувати наявні знання тощо). Раціональна організація виконання домашніх завдань сприятиме збереженню здоров’я учнів, високого рівня функціонального стану їх організму протягом дня. При визначені форм, характеру, змісту, обсягу домашніх завдань, методів їх організації необхідно враховувати специфіку навчального предмета, пізнавальні можливості учнів, їх вольові якості та уподобання тощо. Домашні завдання можуть бути як усні, так і письмові; індивідуальні, що заохочують, стимулюють школяра до навчання, пізнання, розвивають індивідуальні здібності та інтереси дитини; групові та парні, що направлені на дослідницьку. пошукову, аналітичну роботу, співпрацю, співдружність тощо; репродуктивного. конструктивно-варіативного та творчого характеру. Домашні завдання можна диференціювати в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей сприйняття, пам’яті, мислення, урізноманітнюючи при цьому зміст домашніх робіт та їх характер. Згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування. утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), у 1-му класі домашні завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2-му класі 45 хв; у 3 класі — 1 години 10 хв; 4 класі — 1 год. 30 хв; у 5-6-му класах — 2,5 години; у 7-9 класах — 3 години; у 10-12 класах — 4 години. Звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог Державних санітарних правил. При визначенні обсягів домашніх завдань необхідним є врахування темп) і ритму роботи учнів, навантаження їх навчальною роботою цього та наступного днів, стану їхнього здоров’я. Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні. Добір завдань для домашньої роботи, інструктаж щодо їх виконання (повний, стислий, конкретний тощо) учитель продумує завчасно і фіксує в поурочному плані-конспекті уроку. Домашнє завдання може бути задано з предметів інваріантної частини навчального плану, з будь-якого розділу програми, але тоді, коли його доцільність вмотивована. Успішне виконання учнями домашніх завдань в значній мірі залежить від співпраці учителя з їхніми батьками. Важливо переконати батьків у тому, що дотримання оптимального режиму виконання домашніх завдань, їх посильна допомога і контроль за виконанням сприятимуть розв’язанню основної мені навчальної домашньої роботи. Вчитель повинен знайомити батьків з основними програмовими вимогами до навчальних предметів, усного та писемного мовлення молодших школярів тощо, повідомляти батьків про результати виконання домашніх завдань. Місце подачі домашнього завдання може бути на будь-якому етапі уроку. Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання. Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо. Вибір форми контролю залежить від змісту, виду і мети домашнього завдання. В.о. директора департаменту          О.В.Єресько        Ващенко Л.С. 486-10-83  

Джерело: osvitacv.com