Організація екстернату

                               Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

                                                                         Н А К А З

   

   31.08.2017р.                                                                                                                          №    150

Про організацію навчання у формі екстернату

 у школі у 2017/2018 навчальному році.

 

    Відповідно до частини восьмої статті 36 Закону України «Про освіту», статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 15 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017  № 369  «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах», та з метою врегулювання питання здобуття загальної середньої освіти особами з тимчасово окупованих територій України та особами, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції

 НАКАЗУЮ:

1.Організувати проведення екстернату відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017  № 369, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

  1. Призначити відповідальним по школі за організацію навчання у формі екстернату заступника директора школи з НВР Лисьонок О.В.
  2. Заступнику директора школи з НВР Лисьонок О.В.:

3.1. Під час визначення  порядку організації екстернату у школі керуватися Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017  № 369.

3.2. Для організації екстернату подавати заявку у відділ освіти на визначення школи такою, що має право на  організацію екстерната та здійснення річного оцінювання і атестацію екстернів

3.3. Екстернат організовувати для осіб, які:

—  з будь-яких поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;

—  не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та /або не пройшли атестацію;

—  є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;

—  є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;

  • прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.

3.4.  Зарахування особи на екстернат для проходження річного оцінювання та/або атестації здійснювати за письмовою заявою повнолітньої особи або батьків (одного з батьків) неповнолітньої особи чи інших її законних представників, зразок якої наведено у додатку 1 до цього наказу.

До заяви додаються документ про наявний рівень загальної середньої освіти чи інше будь-яке письмове підтвердження проходження екстерном оцінювання та/або атестації в іншому навчальному закладі (за наявності) та/або відповідні письмові документи особи, що підтверджують наявність підстав для проведення річного оцінювання та/або атестації екстерном.

 

4.Про зарахування особи на екстернат видається наказ директора школи.

5.Приймання заяв для зарахування на екстернат починається з вересня поточного навчального року і закінчується не пізніше ніж за три місяці до початку проведення відповідного річного оцінювання чи атестації.

6.Для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, приймання заяв здійснюється протягом всього календарного року.

7.Освітній рівень особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або атестації, визначається загальноосвітнім навчальним закладом, у якому організовано екстернат.

8.Екстерн має право:

  • отримувати необхідні консультації педагогічних працівників в межах навчального часу, установленого пунктом п’ятим розділу ІІІ цього Положення;

  • безкоштовно користуватися підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду;

  • брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

 

9.Порядок, форму та терміни проведення оцінювання екстернів затверджує директор школи за поданням заступника директора школи.

10.Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета. Оцінювання проводиться до 30 травня поточного року.

11.Для проведення річного оцінювання відводиться 1 академічна година (один урок) з кожного предмета.

12.На перевірку робіт відводиться не більше:

  • 20 хвилин на кожну роботу з державної мови або мов національних меншин (диктант);

  • 30 хвилин на кожну роботу з усіх інших предметів.

  • 15 хвилин на одного екстерна для проведення консультацій з кожного предмета(але не більше 3 годин на предмет відповідного класу)

Оцінювання, перевірка робіт, консультації проводяться за графіком, затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи.

 

13.Екстерн має право на проведення оцінювання рівня його навчальних досягнень за один або більше років навчання в межах одного або декількох освітніх рівнів (початкової, базової чи повної загальної середньої освіти) протягом одного навчального року. З цією метою для екстерна затверджуються індивідуальний навчальний план та графік консультацій з навчальних предметів.

 

14.При проведенні оцінювання навчальних досягнень можуть застосовуватися такі форми контролю: усне опитування, виконання контрольних робіт та тестування, що відповідають специфіці навчального предмета.

 

15.Атестація екстернів здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

 

16.Результати річного оцінювання екстернів оформлюються протоколом, форма якого наведена в додатку 2 до цього наказу, а результати атестації – протоколом за формою, наведеною у додатку до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

17.За результатами річного оцінювання та атестації рішенням педагогічної ради та наказом по школі екстерну видаються табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.

 

18.Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли атестацію, видається табель з річними оцінками.

 

19. Екстерни, які на високому рівні (10, 11, 12 балів) опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

 

20.Екстерни, які здобули базову загальну середню освіту з рівнем навчальних досягнень високого рівня (10, 11, 12 балів), отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

21.Екстерни, які здобули повну загальну середню освіту з рівнем навчальних досягнень високого рівня (10, 11, 12 балів), за рішенням органів управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, можуть нагороджуватися золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

22.Екстернам, які проживають або проживали на неконтрольованих територіях та в один рік проходять атестацію за курс базової і повної загальної середньої освіти, надається право проходження атестації за курс базової загальної середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень, окрім навчальних предметів: українська мова та література, історія України, географія України, правознавство.

23.Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора школи з НВР Лисьонок О.В.

 

 

Директор школи                                                                              В.Г.Чегаринський