Правила занять фізичною культурою

 

                                   Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

                                                                                 НАКАЗ

                                                                       м. Чорноморськ

31.08. 2017р.                                                                                                                                         № 136

Про затвердження Правил безпеки

під час проведення занять  з фізичної

культури і спорту у школі

 

    З метою забезпечення безпеки под час проведення занять  з  фізичної  культури  і  спорту  на  уроках,  в  гуртках, спортивних секціях,позакласних та позашкільних заходах, які є обов’язковими для виконання учнями,а також під час проведення занять ДЮСШ,спортивними клубами,федераціями, колективами фізичної культури  та організаціями, які не підпорядковані школі, а проводять заходи на договірній онові на спортивній базі школи

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури

 і спорту у Чорноморській  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 (додаються)

 1. Установити,що ці Правила поширюються на учасників навчально-виховного процесу Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7, позашкільні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування, які  проводять заняття з фізичної культури і спорту у приміщеннях та площинних спортивних спорудах школи .

 

Директор школи                                                                                   В.Г.Чегаринський

                               

                                                                        

                                                                                                                 Додаток до наказу по школі                                                                                 
                                                                                                                  від 31.08.2017 року № 136

 

                                                            ПРАВИЛА
                безпеки під час проведення занять  з фізичної культури і спорту
  

 1.    Загальні положення

     1.1. Ці Правила поширюються на учасників навчально-виховного процесу    Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7, позашкільні навчальні заклади   незалежно від форм власності та підпорядкування, які  проводять заняття з фізичної культури і спорту у приміщеннях та площинних спортивних спорудах школи .

     1.2. Правила  встановлюють  вимоги безпеки під час проведення занять  з  фізичної  культури  і  спорту  на  уроках,  в  гуртках, спортивних секціях,позакласних та позашкільних заходах, які є обов’язковими для виконання учнями, а також під час проведення занять ДЮСШ, спортивними клубами, федераціями, колективами фізичної культури та організаціями, які не підпорядковані школі, а проводять заходи на договірній онові.

     Заняття з   фізичної   культури   і  спорту  проводяться  під керівництвом   педагогічних,  медичних   працівників   навчальних закладів,   інших   осіб,   які   проводять   фізкультурно-масову,
спортивну,  фізкультурно-оздоровчу  роботу   (тренери,   керівники
гуртків, груп, центрів тощо).

     1.3. Заняття з фізичної культури і спорту  в школі проводяться відповідно до  навчальних  програм  освітньої галузі   «Здоров’я   і фізична   культура»  Державного  стандарту початкової загальної  освіти та Державного  стандарту   базової   і   повної   середньої   освіти,
     Заняття з  фізичної  культури  і спорту проводяться  вчителем  фізичної  культури  або  особою,  яка   має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо (далі —  фахівець  з  фізичної  культури  і спорту)  і  пройшла  обов’язковий  профілактичний  медичний  огляд відповідно  до  Правил  проведення   обов’язкових   профілактичних
медичних  оглядів  працівників  окремих  професій,  виробництв  та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і  може  призвести  до поширення інфекційних хвороб,  затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 N 280 ,  зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України 08.08.2002 за N 639/6927.

     1.4. До занять з  фізичної  культури  і  спорту  допускаються учні,  які  пройшли  обов’язковий  медичний  профілактичний  огляд відповідно  до  Положення  про  медико-педагогічний  контроль   за фізичним  вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах,   не  мають  протипоказань щодо стану здоров’я,  у яких визначені рівень фізичного розвитку і група  для занять фізичною культурою. Організація медичного   обслуговування   учнів   здійснюється відповідно до чинного законодавства.

     1.5. Учні  повинні  бути  присутніми  на  уроках  з  фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять.

     Допустиме навантаження на уроці для тих учнів,  які за станом здоров’я  належать до підготовчої та спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює вчитель .

     1.6.Учасники спортивно-масових заходів,навчально-тренувальних занять,які проводять ДЮСШ,спортивні клуби,федерації,колективи фізичної культури       та організації, які не підпорядковані школі, а проводять заходи на договірній онові допускаються за умови проходження обов’язкового  медичного  профілактичного  огляду , не  мають  протипоказань щодо стану здоров’я,  у яких визначені рівень фізичного розвитку і група  для занять фізичною культурою.

     1.7. Списки учнів, які належать до підготовчої та спеціальної груп відповідно до Інструкції про  розподіл  учнів  на  групи  для занять  на  уроках  фізичної  культури,  затверджуються наказом директора навчального школи на поточний рік і доводяться до відома класного керівника, учителя фізичної культури.На підставі цього наказу класний керівник спільно з  медичним працівником  навчального  закладу  веде  «Листок  здоров’я»,  який знаходиться  в  журналі  обліку  навчальних  занять   на   окремій сторінці,  де  зазначаються  група  та  особливості щодо фізичного
навантаження для підготовчої та спеціальної груп.

     1.8. Учитель фізичної культури  проводить  уроки  з  фізичної культури   для  учнів  10-11  класів школи окремо для хлопців і дівчат відповідно до Порядку  поділу класів  на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.За умови  неможливості  розподілу  вчитель  фізичної культури може давати окремо фізичні навантаження для хлопців і дівчат.

     1.9. Під час занять з фізичної культури і спорту учні повинні користуватися спеціальним спортивним одягом та спортивним взуттям. Проводити заняття без спортивного одягу і  спортивного  взуття  не дозволяється.

     1.10. На    кожному    уроці   з   фізичної   культури   учні ознайомлюються з правилами  поведінки  в  спортивному  залі  і  на майданчику,   розробленими   відповідно  до  цих  Правил  учителем фізичної культури або фахівцем з фізичної культури і спорту.

     1.11. До початку занять з фізичної культури і спорту учні  за потреби мають повідомити вчителя або фахівця з фізичної культури і спорту:

     -про наявність  документа  про тимчасове звільнення від занять після хвороби;

    — про погане самопочуття.

 

     1.12. Місця   для   занять   з  фізичної  культури  і  спорту обладнуються аптечкою (відкриті спортивні майданчики —  переносною аптечкою)  з  набором  медикаментів,  перев’язувальних  засобів  і приладь, згідно з орієнтовним переліком, наведеним у додатку 1, та інформацією  про  місцезнаходження  і  номер  телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, де можуть надати кваліфіковану медичну допомогу.

     1.13. Про  всі випадки несправності спортивного обладнання та травмування під час занять з фізичної культури і спорту  необхідно повідомити  вчителя  фізичної  культури  або  фахівця  з  фізичної культури і спорту.

 1. Вимоги безпеки до місць проведення навчально-виховного процесу та їх обладнання

     2.1. Приміщення   спортивних   залів   та  розміщення  в  них обладнання повинні відповідати вимогам:

     Державних санітарних  правил  і  норм влаштування,  утримання загальноосвітніх    навчальних     закладів     та     організації навчально-виховного процесу   ДСанПіН  5.2.2.008-01,  затверджених
постановою Головного державного  санітарного  лікаря  України  від 14.08.2001 N 63.

     «Санитарных правил устройства и содержания  мест  занятий  по физической  культуре  и  спорту»  ,  затверджених Головним державним  санітарним  лікарем  СРСР  30.12.76.

       Правил пожежної безпеки для закладів,  установ і  організацій системи  освіти України,  затверджених наказом Міністерства освіти України,   Головного   управління   Державної  пожежної   охорони Міністерства внутрішніх   справ  України  від  30.09.98  N  348/70   

    2.3. Освітленість спортивного залу має відповідати вимогам ДСанПіН 5.2.2.008-01 ( v0063588-01).

     Природне і штучне освітлення закритих спортивних  споруд  має забезпечувати достатнє освітлення спортивного залу. Коефіцієнт природної освітленості  спортивних  залів  повинен
бути не нижчим за 2,0%.

     2.4. Під  час  уроків  температура повітря в спортивному залі має бути 15-17 град.С,  у  роздягальнях  при  спортивному  залі  — 19-23 град.С, у душових — 25 град.С.

     2.5. Електрична   мережа,   що   забезпечує   спортивний  зал електроенергією,    повинна     відповідати     вимогам     чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

     2.6. На  всіх  штепсельних  розетках  мають  бути встановлені запобіжні заглушки і зроблені написи про величину напруги.
     2.7. У приміщеннях  основних  спортивних  споруд  на  видному місці  слід  розмістити  план  евакуації  учнів  на випадок пожежі згідно з НАПБ В.01.050-98/920 зі  схемою  виведення учасників   навчально-виховного   процесу   з  території  та  усіх приміщень і місць проведення занять з фізичної культури і  спорту, в тому числі з усіх допоміжних приміщень.

     2.8. Відповідно   до   НАПБ   В.01.050-98/920  спортивний зал у прилеглих до нього рекреаціях має бути обладнаний пінними  або  порошковими вогнегасниками у кількості не менше двох
на приміщення.
     2.9. Рішення про неможливість проведення  занять  з  фізичної культури і спорту на відкритому повітрі в зв’язку з несприятливими метеорологічними  умовами  виносять  учителі  фізичної   культури, фізкультурно-спортивних  заходів   тощо.   У   разі   неможливості проведення  таких  занять на відкритому повітрі вони проводяться в приміщенні навчального закладу.

     2.10. Усі  спортивні   снаряди,   спортивне   обладнання   та інвентар,   які  використовуються  під  час  проведення  занять  з фізичної культури і  спорту  згідно  з  чинним  переліком  типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх    навчальних    закладів,    що     визначається Міністерством  освіти  і  науки,  повинні бути справними і надійно закріпленими.

        2.12. Металеві конструкції,  які прикріплюють  обладнання  на спортивних  майданчиках  (волейбольні  сітки,  баскетбольні  щити, гандбольні,  футбольні ворота тощо), мають бути жорстко закріплені і не повинні мати пристроїв, небезпечних для гравців.

          III. Вимоги безпеки під час проведення занять  з фізичної культури і спорту

     3.1. Вимоги безпеки під час проведення занять із гімнастики

     3.1.1. Спортивний  зал  має  бути підготовлений відповідно до вимог навчальної програми.

     3.1.2. Обладнання  необхідно  розміщувати  так,  щоб  навколо
кожного гімнастичного снаряда була безпечна зона.

     3.1.3. Перед   кожним   заняттям   потрібно  перевіряти  стан
снарядів:

     міцність кріплення;

     міцність розтяжок та ланцюгів;

     кріплення канатів, жердин, гімнастичних стінок тощо.

     3.1.4. Для  запобігання  травматизму   під   час   занять   з гімнастики слід дотримуватись таких вимог:

   —  виконувати гімнастичні   вправи   на   снарядах   тільки    в присутності вчителя або фахівця з фізичної культури і спорту;

    — укладати гімнастичні мати таким чином,  щоб їх поверхня  була рівною;

   —  перевозити важкі гімнастичні снаряди за допомогою спеціальних візків і пристроїв;

   —  виконувати складні елементи і вправи під наглядом учителя або фахівця  з  фізичної  культури  і  спорту,  застосовуючи  методи і способи страхування відповідно до вправи;

  —  змінюючи висоту   брусів,   обидва  кінці  жердини  піднімати одночасно;

    — висовувати ніжки  в  стрибкових  снарядах  по черзі з кожного боку, піднявши снаряд;

    — для змащення   рук   треба   використовувати   магнезію,  яка зберігається в спеціальних ящиках, що виключають розпилювання.

     3.1.5. Під  час  виконання учнями гімнастичних вправ поточним способом (один за одним) слід дотримуватися необхідних інтервалів, які визначає вчитель або фахівець з фізичної культури і спорту.

     3.2. Вимоги  безпеки  під  час  проведення  занять  із легкої атлетики

     3.2.1. Взуття  учнів  має  бути  на підошві,  що унеможливлює ковзання;  воно  повинно  щільно  облягати  ногу  і  не   заважати кровообігу. На підошві спортивного взуття дозволяється мати шипи для занять на штучному покритті.

     3.2.2. Вправи з метання  дозволяється  виконувати  тільки  за командою вчителя фізичної культури. Кидки снарядів слід виконувати в  напрямку  розміченого  сектору.  Зустрічні  кидки  та  кидки  у напрямку бігової доріжки не дозволяються.

     Перебуваючи поблизу зони метання, не можна повертатися спиною до напряму польоту об’єкта метання.

     3.2.3. При виконанні вправ фронтальним методом  учні  повинні розташовуватися  в  одну шеренгу на відстані не менше ніж 2 м один від одного.Під час  поточного виконання вправ з метання учні,  які мають взяти снаряди в секторі,  повинні переміщуватися за  вчителем  або
фахівцем  з  фізичної  культури  і  спорту безпечним маршрутом (як правило, з лівого боку на безпечній відстані від сектору).

     3.2.4. Брати снаряди в руки,  іти за снарядами можна тільки з дозволу вчителя або фахівця  з  фізичної  культури  і  спорту.  Не дозволяється  виконувати  довільні  кидання,  залишати без нагляду спортивний  інвентар  для  метання,  зокрема  інвентар,  який   не використовується в цей час.

     3.2.5. Спортивний снаряд назад до кола або місця метання слід переносити,  ні  в  якому  разі не кидати.  Зберігати і переносити спортивний інвентар для метання треба в спеціальних  укладках  або ящиках.

    3.5. Вимоги  безпеки  під  час  занять  із  спортивних   ігор (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол)

     3.5.1. Під  час  занять  із  спортивних   ігор   учні   мають виконувати  вказівки  вчителя  фізичної  культури  або  фахівця  з фізичної культури і спорту, дотримуватись послідовності проведення
занять   —   поступово   давати  навантаження  на  м’язи  з  метою запобігання травматизму.

     3.5.2. Перед    початком   гри   учні   проводять   розминку: відпрацьовують техніку ударів і ловіння м’яча,  правильну стійку і падіння під час приймання м’яча, персональний захист.

     3.5.3. Одяг учнів,  які займаються  спортивними  іграми,  має бути   легкий,   не   утруднювати   рухів,   взуття  у  гравців  — баскетболістів,  волейболістів,  гандболістів — на гнучкій підошві типу кедів, кросівок, у футболістів — на жорсткій підошві.

     Гравцям не слід носити на собі будь-які предмети,  небезпечні для себе та інших гравців (сережки,  ланцюжки,  браслети,  амулети тощо).

     Під час  проведення  занять  на  відкритому повітрі у сонячну спекотну погоду учням  необхідно  мати  легкі  головні  убори,  по периметру  поля  для  ігрових  видів  спорту  необхідно розставити
пляшки з водою.

     3.5.4. Учням,  які  грають у футбол,  слід мати індивідуальні захисні пристрої:   наколінники,   захисні   щитки   під    гетри; воротарям — рукавички.

 1. Надання допомоги потерпілому і порядок розслідування й обліку нещасних випадків з учнями

     4.1. Першу допомогу потерпілому може надати вчитель  фізичної культури,  фахівець з фізичної культури і спорту,  інші особи,  що проводять  фізкультурно-спортивні  заходи  і  пройшли  навчання  з безпеки  життєдіяльності  відповідно  до Положення про організацію роботи з охорони праці  учасників  навчально-виховного  процесу  в установах    і    навчальних   закладах,   затвердженого   наказом Міністерства освіти  і  науки  України  від   01.08.2001   N   563, зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України 20.11.2001 за N 969/6160.

     4.2. Під час надання першої допомоги слід використовувати всі необхідні наявні препарати, ліки, інструменти тощо.

     4.3. Після надання першої допомоги слід направити потерпілого до медичного працівника навчального закладу.  У разі потреби після надання  першої  допомоги  необхідно викликати невідкладну медичну допомогу   або   направити    потерпілого    до    територіального
лікувально-профілактичного закладу.

     4.4. Розслідування й облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу проводяться  відповідно  до  Положення про  порядок  розслідування нещасних випадків,  що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних  закладах,  затвердженого наказом Міністерства  освіти  і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України 28.12.2001 за N 1093/6284.

 

 

 

 

                                                        Додаток 
   до Правил безпеки під час  проведення занять з фізичної  культури і спорту
                                     

                                                 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
     медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь для аптечки під час проведення занять
                   з фізичної культури і спорту.

 1. Аміаку розчин 10% 40 мл — 1 фл.
 2. Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 5 см — 2 уп.
 3. Бинт марлевий медичний стерильний 10 м х 5 см — 2 уп.
 4. Болезаспокійливі засоби (анальгін, цитрамон тощо) — 1 уп.
 5. Борної кислоти розчин спиртовий 2% (3%) 10 (20) мл — 1 фл.
 6. Брильянтового зеленого розчин спиртовий 1% 15 (20)  мл  —
          1 фл.
 7. Вазелін мазь 20 (25) г — 1 уп.
 8. Валідол 0,06 N 10, таблетки — 1 уп.
 9. Вата медична гігроскопічна стерильна 100 г — 1 уп.
 10. Джгут кровоспинний гумовий — 1 шт.
 11. Йоду розчин спиртовий 5% 20 мл — 1 фл.
 12. Лейкопластир 0,05 х 5 м — 1 шт.
 13. Ножиці медичні — 1 шт.
 14. Перекису водню розчин 3% 25 (40) мл — 1 фл.
 15. Пінцет — 1 шт.
 16. Пластир бактерицидний 2,3 х 7,2 см — 5 шт.
 17. Серветки марлеві медичні стерильні — 2 уп.