Про класного керівника

 

Чорноморська загальноосвітня школа з І-ІІІ ступенів № 7

 

НАКАЗ

                                                            

31.10.2016 р.                                                                                                          №203

                                                             

   На підставі наказу МОН України № 434 від 06 вересня 2000 року «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», відповідно до Закону України «Про освіту» та Статуту школи

 

 НАКАЗУЮ:

 

 1.   Затвердити Положення про класного керівника школи(додається).

2.   Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Стрецкул Н.П. довести Положення  до відома класних керівників та всього педагогічного колективу.

 

 Директор школи                                                                         В.Г.Чегаринський

 

                                                                                                                                  Затверджено
                                                                                                                                  Наказ  по ЗОШ №7

                                                                                                                                  31.10.2016 №203

 

  Положення

 

            про класного керівника Чорноморської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів №7

 

Загальні положення

 

1.1. Це положення регламентує діяльність класного керівника школи.

1.2. Класний керівник — це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.

1.3. Класний керівник у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту«, «Про загальну середню освіту«, «Про позашкільну освіту«, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

1.4. Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

 • виховання громадянина України;

 • формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдаровань;

 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

 • реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 • формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи.

2. Організація діяльності класного керівника

2.1. Обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

 

2.2. Обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів та їх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

 

2.3. На класного керівника покладається керівництво одним класом.

У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів.

Функціональні обов’язки класного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням завдань навчально-виховного, процесу і затверджуються директором навчального закладу.

 

2.4. Класний керівник як організатор учнівського колективу:

 • сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей;

 • створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому числі організовує та проводить відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходи з охорони природи; відповідає за профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;

 • сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів ,їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

 • співпрацює з вчителями, викладачами, психологом, медичними працівниками, органами учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в учнівському колективі , соціального захисту учнів

 • систематично аналізує рівень навчальних досягнень та поведінку учнів, організовує навчальну допомогу;

 • проводить тематичні класні години, що спрямовані на виховання моральних цінностей, зацікавленості у питанні обрання професії;

—  здійснює заходи щодо професійно-орієнтаційної роботи учнів шкіл- заохочує учнів до занять в гуртках художньої і технічної творчості, предметних гуртках та спортивних секціях;

 • залучає учнів до участі в конкурсах, змаганнях,  олімпіадах з навчальних предметів.

 

2.5. Класний керівник має право на:

 • відвідування уроків та позакласних заходів, семестрових, річних атестацій та заліків у закріпленому класі, бути присутнім на заходах, що проводять для учнів навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи;

 • внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів ;

 • ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів;

 • внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу  щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;

 • відвідування учнів за місцем їх проживання (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах щодо притягнення до відповідальності батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми, завдають їм моральної та фізичної шкоди;

 • вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;

 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями;

 • захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;

 • матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

2.6. Класний керівник зобов’язаний:

 • вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів;

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

 • інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;

 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

 • пропагувати здоровий спосіб життя;

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

 • вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);

 • регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори учнівського активу класу  (не менше 2 разів на семестр) та збори органів учнівського самоврядування.

2.7. Класний керівник складає план роботи з учнівським колективом у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу.

2.8. Класний керівник підзвітний у своїй роботі директору навчального закладу, а у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи.

2.9. Класний керівник може бути заохочений (відзначений) за досягнення високих результатів у виховній роботі з учнями. Форми і види заохочення регулюються законодавством України.